Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.dpskluzeka.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskluzeka.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2005-02-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • publikowane w formie plików PDF publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (wybierane przez menu dostęponości):
  • nawigacja klawiaturą
  • możliwość podwyższenia kontrastu
  • podświetlanie linków
  • możliwość zmiany wielkości czcionki
  • możliwość ustawienia odstępów między znakami
  • możliwość wyłączenia animacji
  • możliwość poprawienia czytelności czcionek
  • możliwość zmiany kursora, w tym włączenie przewodnika do czytania
  • skip linki, czyli mechanizm pomijania
 
Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16.
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-03-28
 
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego  przeprowadzonej przez podmiot  zewnętrzny VISMEDIA Michał Książek  ul. Goździkowa 4,30-434 Kraków
 
Skróty klawiaturowe
 
Na stronie internetowej www.dpskluzeka.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu klawiaturowego Ctrl+U, powodującego wyświetlenie menu dostępności.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Celian, dpskluzeka@dpskluzeka.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 12 415 25 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
Informacja na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu.
 
Pełna treść procedury znajduje się pod adresem https://www.dpskluzeka.pl/s/procedura-zapewnienie-dostepnosci
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.  
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 
 

Dostępność architektoniczna DPS w Krakowie, ul. Kluzeka 6


I.OTOCZENIE BUDYNKU

Dojazdy i dojścia  do budynku  wykonane są z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym. Miejsca do parkowania są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku jest czytelna i dobrze widoczna tablica informacyjna  informująca o instytucji.
 
II. WEJSCIE DO BUDYNKU
 
Do budynku prowadzi 5 wejść. Wejście główne , wejście  od strony ogrodu i pralni  są z podjazdami umożliwiającymi  osobom niepełnosprawnym wjazd na wózku inwalidzkim.
Podjazdy posiadają poręcze ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
Drzwi główne do budynku  otwierają się automatycznie, są bezprogowe.  Drzwi  mają szerokość min 90 cm i wysokość min 2,0 m, Przed i za  drzwiami wyjścia głównego znajduje się przestrzeń manewrowa  o min  wymiarach 1,5mx1,5m.
Przeszklone drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo tzn. zawierają elementy kolorystyczne naklejone na szyby.
 
III. WNĘTRZE BUDYNKU

1. WINDA

Budynek wyposażony  w  dźwig osobowy  o udźwigu 1125 kg/ 15 osób. Wina umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózku do wszystkich  trzech kondygnacji. Przed wejściem do windy znajduje się przestrzeń manewrowa min 1,5 mx1,5 m. Szerokość drzwi windy wynosi min.  90 cm.  Drzwi otwierają  się automatycznie . Winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wszystkich kondygnacjach dostosowany do osób niepełnosprawnych . Winda dysponuje sygnalizacją świetlną  przyjazdu. Dźwig  wyposażony w system głośnomówiący  informujący o lokalizacji windy oraz o zamknięciu i otwarciu drzwi oraz przyciski BRAILA.  Na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych umieszczone jest lustro.
 
2. TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA

W budynku na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych  z odpowiednią przestrzenią manewrową. W toalecie zapewniony jest swobodny dostęp do muszli ,umywalki z przedłużoną rączką, podajnika papieru. Toaleta wyposażona jest w system alarmowy.
 
3.KOMUNIKACJA POZIOMA

Korytarze i hole  o szerokości min 1,2 m umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.  W ramach jednej kondygnacji nie  występuje różnica poziomów . Materiały wykończeniowe posadzek mają właściwości antypoślizgowe.
Światła korytarzy nie są  zajęte przez gabloty i inne sprzęty stanowiące ich umeblowanie. Drzwi wewnętrzne na I i II kondygnacji  w świetle ościeżnic  mają szerokość  90 cm. W drzwiach nie ma progów W budynku   na I i II dostępne są łazienki dla osób niepełnosprawnych.

4. KOMINIKACJA PIONOWA

Schody prowadzące na wyższe kondygnacje są widoczne z wejścia głównego. Szerokość schodów wynosi 1,2 m . Schody mają odmienną fakturę od posadzek korytarzy i holu. Są w dobrym stanie technicznym. 

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 
Blog
Być
Facebook
Youtube

Nasze strony