Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.dpskluzeka.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskluzeka.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2005-02-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-13
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • publikowane w formie plików PDF publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (wybierane przez menu dostęponości):
 • nawigacja klawiaturą
 • audiodeskrypcja strony
 • możliwość zmiany kontrastu
 • podświetlanie linków
 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość ustawienia odstępów między znakami
 • możliwość wyłączenia animacji
 • możliwość poprawienia czytelności czcionek
 • możliwość zmiany kursora, w tym włączenie przewodnika do czytania
 • struktura strony
 
Niniejsze Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego  przeprowadzonej przez podmiot  zewnętrzny VISMEDIA Michał Książek  ul. Goździkowa 4,30-434 Kraków
 
 
Skróty klawiaturowe
 
Na stronie internetowej www.dpskluzeka.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu klawiaturowego Ctrl+U, powodującego wyświetlenie menu dostępności.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Celian, dpskluzeka@dpskluzeka.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 12 415 25 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
 
Informacja na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu.
 
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać:
- dane  osoby zgłaszającej  żądanie;
- wskazanie strony internetowej lub jej elementu;
- wskazanie sposobu kontaktu.
 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej  nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 
 
 

Dostępność architektoniczna DPS w Krakowie, ul. Kluzeka 6

 
1. Budynek
Wejścia do budynku  główne, od ogrodu od pralni z podjazdami   umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym wjazd na wózku inwalidzkim. Budynek wyposażony  w  dźwig osobowy  o udźwigu 1125 kg/ 15 osób wyposażony w system głośnomówiący oraz przyciski BRAILA. Dźwig umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp  na każdą z trzech kondygnacji. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku  dostępne są łazienki dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku oraz dojazd bez barier, umożliwiający swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
 
2. Wjazd
Na teren Domu dojazdy i dojścia do budynków oraz miejsca do parkowania są bez barier,  są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 
 

 

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony