O DPS

Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie jest placówką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę dla 90 osób w podeszłym wieku. Celem Domu jest zaspokojenie potrzeb: edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. Potrzeby bytowe zaspokajane przez Dom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej:

§ 5. 1. Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. wyżywienie,
  3. odzież i obuwie,
  4. utrzymanie czystości;
 2. opiekuńcze, polegające na:
  1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji,
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. wspomagające, polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
  3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
  7. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
  8. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  9. finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,
  10. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
  11. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Nasz Dom znajduje się na obszarze o łącznej powierzchni 6441 m2, w tym budynki zajmują 2333 m2. W skład Domu wchodzą zabudowania: trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2 279 m3, budynek administracyjny o powierzchni 54,6 m2 oraz cztery garaże o łącznej powierzchni 54,5 m2. Pomieszczenia te wyposażone są w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i cieplej wody, wodno-kanalizacyjną z urządzeniami sanitarno - higienicznymi.

W budynku głównym znajduje się 36 pokoi jednoosobowych o powierzchni ~9m2 oraz 27 pokoi dwuosobowych o powierzchni ~13,5m2, a także 4 pokoje jednoosobowe w dwóch segmentach (po 2 pokoje w segmencie), z których każdy wraz z przylegającym korytarzem ma powierzchnię ~13,5m2 przeznaczone dla mieszkańców Domu; ambulatorium, pomieszczenia rehabilitacji, fizykoterapii oraz gimnastyki leczniczej, sale terapii zajęciowej, jadalnia, kaplica, dwie świetlice (jedna z biblioteką), pokoje biurowe, zaplecze kuchenne i gospodarcze, pralnia, magazyny, piwnice, pomieszczenia sanitarno - higieniczne mieszkańców. Budynek otoczony jest ogrodem, który oddziela posesję od ulicy duża ilość drzew, krzewów i kwiatów, tworząc oazę zieleni gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać w przyjemnym otoczeniu a także uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i ruchowych – znajduje się tu także boisko do gry boules.

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 
Blog
Być
Facebook
Youtube

Nasze strony